#  
 

HONG KONG: HK 12/4-10
Sun rise in Hong Kong